YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 01.03.2005 Esas: 2004 / 7898 Karar: 2005 / 2012

Ticari Defterlere Kaydı Yapılmış Fatura Karşısında Malın Teslim Edilmemiş Olduğu Savunmasına Değer Verilemez.

Özet:

Uyuşmazlık, dava konusu fatura içeriği malın davalıya teslim edilip edilmediği noktasında toplanmaktadır. Davalı, malın kendisine teslim edilmediğini savunmuş ise de söz konusu fatura ticari defterlerine kayıt edilmiştir. Ticari defter münderecatı, sahibi aleyhine delil sayılır. Bu durumda malın teslim edilmediği yönündeki savunmaya değer verilemez.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dava, satıştan kaynaklanan alacağın tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali ve icra inkar tazminatı talebine ilişkindir.

Davalı vekili, faturanın müvekkili şirkete gönderildiğini, ancak malın teslim edilmediğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece malın teslimi hususu davacı tarafça kanıtlanamadığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, dava konusu fatura içeriği malın davalıya teslim edilip edilmediği noktasında toplanmaktadır. Her ne kadar davalı kendisine mal teslim edilmediğini savunmuş ise de, davalının usulüne uygun olarak tutmuş olduğu bilirkişi raporu ile saptanan ticari defterlerinde anılan faturanın kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. TTK’nun 84. maddesi uyarınca kanuna uygun olarak veya olmayarak tutulmuş olan ticari defterlerin münderecatı, sahibi ve halefleri aleyhine delil sayılır. Bu durumda artık davalının malın teslim edilmediği yolundaki savunmasına itibar edilemez.

Mahkemece bu yönler üzerinde durulup tartışılmadan eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 01.03. 2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.