YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 26.12.2017 Esas: 2015/40213 Karar: 2017/13053

Ticari Krediler Tüketici Kanunu Kapsamında Olmadığından Bankadan Ticari Kredi Alımında Yapılan Kesintilerin Tahsili İstenen Davada Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerdir.

Özet:

Davacı, kredi kullanımı sırasında yapılan kesintinin tahsili talebinde bulunmuştur. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ticari krediden kaynaklanmaktadır. Ticari krediler 6502 SK kapsamında değildir. Bu nedenle ticari kredi alımında yapılan kesintilerin tahsili istenen davada görevli mahkeme tüketici mahkemesi değil, genel mahkemelerdir. Açıklanan nedenlerle, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, esas hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.  

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, davalı bankadan kullandığı kredi nedeniyle kendisinden 3.178,66 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek; bunun tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, kredi kullanımı sırasında yapılan kesintinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, kullanılan kredinin ticari kredi olduğu, davacının 6502 Sayılı Yasa kapsamında tüketici konumunda olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Gerçekten de, kullanılan kredi ticari nitelikte olup, mahkemenin buna ilişkin belirlemesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ne var ki; görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetileceği açıktır. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari krediye ilişkin olup, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kalmadığına göre davaya bakmaya genel mahkeme görevlidir. Tüketici mahkemesi talep hakkında karar veremez.

O halde, mahkemece, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2- Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 26.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.