YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 16.10.2017 Esas: 2017/6455 Karar: 2017/9582

Ticari Taşıt Kredisi – Görevli Mahkeme

Özet :

Ticari taşıt kredisinden doğan davaya tüketici mahkemesinde değil, ticaret mahkemesinde bakılır.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY  KARARI

Davacı, bankanın davalıya 85.000 TL taşıt kredisi kullandırdığını, davalının borç taksitlerini zamanında ödeyememesi üzerine … 1. Noterliğinin 27/12/2012 tarih ve 30286 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile toplam 80.611,92 TL olan tüm borçlarının muaccel hale geldiğini ihtar ettiğini, çekilen ihtara rağmen … borcunun ödenmemesi ve ihtarnameye cevap verilmemesi üzerine … … 18. İcra Müdürlüğünün 2013/1973 E sayılı dosyası ile rehinin paraya çevrilmesi yolu ile 94.109,82 TL üzerinden takip başlatıldığını yetki yönünden yapılan itirazla takibe yetkili … 1. İcra Müdürlüğünün 2014/1489 E sayılı dosyasına taşınarak işlemlere devam etmiş olduğunu, davalının … 1.İcra Müdürlüğünün 2014/1489 sayılı dosyasında devam etmekte olan takip konusu olan borca süresinde yapılan kısmi itirazla takip durdurulduğunu, aralarında imzalanan Genel … ve Rehin sözleşmesi gereğince müşterinin gecikmeye düşmesi halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren bankaya fiili ödeme tarihine kadar … şartlarında yazılı faiz oranı üzerinden gecikme faizi ödeneceği hususunun yazılı olduğunu, bu şartlar altında kabul edilen yıllık faiz oranının %94,50 olduğunu ve buna uygun olarak faiz talep edildiğini, borçlu itirazında asıl borcu kabul ettiğinden takibin 77.690,00 TL’lik kısmının kesinleştiğini beyan ederek … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/1489 Esas sayılı dosyasında açılmış takibe ilişkin kısmi itirazların iptaline ve davalı aleyhine %20 icra inkar tazminatına hükmolunmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile … 1. İcra Dairesinin 2014/1489 Esasındaki takibe davalı tarafın 77.690,32 TL asıl alacak rakamına itirazlarının bulunmadığını bildirdikleri anlaşılmakla, icra takibinin asıl alacak olan 80.611,92 TL ile 3.571,55 TL muacceliyetten takip tarihine kadar temerrüt faizi, 178,57 TL faize ait % 5 gider vergisi 166.73 TL masraf dahilinde itirazın iptali ile icra takibinin bu miktarlar dahilinde devamına, karar verilmiş; hüküm, davacı banka tarafından temyiz edilmiştir.
1-4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi, … veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit … vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini ifade eder. Yine 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Kanun’un 10.maddesinde Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla … verenden nakit olarak aldıkları … olarak tanımlanmıştır. Bir … sözleşmesinin 4077 sayılı yasa kapsamında tüketici kredisi olarak kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında … sözleşmesine ilişkin bir tüketici işleminin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davalının kullandığı 28.12.2012 tarihli kredinin ticari taşıt kredisi olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Oysa ki davalının davacı bankadan kullanmış olduğu dava konusu 28.12.2012 tarihli kredinin ticari … olduğu anlaşılmakla, bu … açısından davalı yasanın 3.maddesinde belirtilen “tüketici” tanımına girmemektedir. Ticari … nedeniyle ödenmeyen taksit bedellerinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davası ticari dava niteliğindedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/3. Maddesine göre de; Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır. Anılan yasa hükümleri gereği, ticari taşıt kredisinden kaynaklanan davaya bakma görevi Asliye Ticaret Mahkemesine aittir. Mahkemece, müstakil Asliye Ticaret Mahkemesi var ise davaya bakmakla Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi, müstakil Asliye Ticaret Mahkemesi yok ise ara kararı ile uyuşmazlığa Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı ile bakılmasına karar verilmek suretiyle uyuşmazlığın çözülmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görülmüş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bent uyarınca davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 16/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.