YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 15.01.2019 Esas: 2016/3277 Karar: 2019/117

Trafik Kazası Maddi Tazminat – İbraname – Yetersiz Veya Fahiş Olduğu Açıkça Belli Olan Anlaşmalar Veya Uzlaşmalar Yapıldıkları Tarihten İtibaren 2 Yıl İçinde İptal Edilebilirler.

Özet:

Dava, trafik kazası sonucunda yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. 2918 sayılı KTK’nın 111.maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler.

 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkilinin 02.09.2010 tarihinde … plakalı motosiklette yolcu iken motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya kaldırımına çarptığını ve müvekkilinin ağır yaralandığını, kaza sonrası %10 oranında sakat olduğuna dair sağlık kurulu raporu verildiğini, müvekkilinin kaza sonrasında Güvence Hesabına başvurduğunu, 25.07.2013 tarihinde davalı tarafça müvekkiline 10.030,00 TL ödendiğini bu miktarın çok düşük kaldığını, ibra sözleşmesinin geçersiz olduğunu ve iptali gerektiğini belirterek şimdilik 1.000,00 TL bakiye tazminatın ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebini 3.480,36 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucunda yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda; olay nedeniyle davalı tarafından davacılara davadan önce 31/07/2013 tarihinde ödeme yapılmış, dava dilekçesinde ibranamenin iptali talep edilmiş, hükme esas alınan hesap raporunda, davacının zararının 15.228,00 TL olduğu ve davalı yanca yapılan ödemenin güncellenerek düşümü sonrasında davacının bakiye 3480,36 TL zararı kaldığı hesaplanmış, mahkemece, 15.228,00 TL zarardan %30 oranında hatır taşıması ve müterafik kusur indirimi yapılması durumunda zararın 10.659,60 TL olduğu, davalının güncellenen ödeme tutarının ise 11.747,64 TL olduğu ve ödenen miktarla ödenmesi gereken miktar karşılaştırıldığında davalı tarafından yapılan ödemenin yeterli ve ibranamenin geçerli olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

2918 sayılı KTK’nın 111.maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Bu durumda davacı zararı, öncelikle ödeme tarihindeki verilere göre hesaplanmalı, ödenmesi gereken miktarla ödenen miktar arasında KTK’nın 111. maddesinde belirtildiği şekilde fahiş bir fark olup olmadığının bu şekilde değerlendirilmesi, şayet ödenmesi gereken tazminat miktarı ile ödenmiş olan miktar arasında fahiş fark olduğu saptanırsa, davacılar tarafından daha önce verilen ibranamenin makbuz hükmünde olduğu kabul edilmesi ve rapor tarihindeki verilere göre hesaplanacak tazminat tutarından davalı tarafından yapılan ödemelerin güncellenerek düşülmesi ve sonrasında hatır taşıması ve müterafik kusur indirimi yapılarak sonucunda oluşacak duruma göre davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 15/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.