YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 21.02.2019 Esas: 2016/6781 Karar: 2019/1897

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminatın 360 Gün Üzerinden Hesaplama Yapılarak Belirlenmesi Gerekmektedir.

Özet:

Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacının maddi zararının, 360 gün üzerinden hesaplama yapılarak belirlenmesi bu yönde ek rapor alınması gerekirken, mahkemece hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda, 365 gün üzerinden hesaplama yapılarak zarar belirlenmiştir. Tazminat hukuku ilkelerine, hesaplama yöntem ve tekniğine aykırı şekilde 365 gün esas alınarak yapılan hesaplama ile belirlenen zarar miktarına ilişkin bilirkişi raporunun benimsenerek karar verilmiş olması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Sigorta A.Ş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; 06/06/2014 tarihinde … plakalı aracın, müvekkili …’ın yolcu olarak bulunduğu ve eşinin yönetimindeki motosiklete çarpması sonucu yaralandığını, kazaya sebebiyet veren aracın davalı … şirketine sigortalı olduğunu, müvekkilinin kaza nedeniyle sakat kaldığını belirterek, kaza sonrası işgücü kaybına bağlı olarak oluşmuş ve oluşacak zararın tazmini için şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … vekili; … plakalı aracın şirketlerince sigortalandığını, şahıs başına bedeni zararların 250.000,00 TL teminat ile sınırlı olduğunu ancak poliçe teminatlarının maktu olarak ödenecek miktarlar olmayıp gerçek zararların ve sigortalı aracın kusur oranının yargılama neticesinde saptanacağını, bu nedenle beyan ve itiraz haklarının saklı tuttuklarını belirterek, davanın açılmasına sebebiyet vermediklerinden dava masrafı ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini talep etmiş ve davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile, 24.943,99 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı … Sigorta A.Ş vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davacının maddi zararının, 360 gün üzerinden hesaplama yapılarak belirlenmesi bu yönde ek rapor alınması gerekirken, mahkemece hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda, 365 gün üzerinden hesaplama yapılarak zarar belirlenmiştir. Tazminat hukuku ilkelerine, hesaplama yöntem ve tekniğine aykırı şekilde 365 gün esas alınarak yapılan hesaplama ile belirlenen zarar miktarına ilişkin bilirkişi raporunun benimsenerek karar verilmiş olması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … Sigorta A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 21.02.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.