YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 20.12.2018 Esas: 2018/5364 Karar: 2018/12563

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destek Tazminatı – Trafik Kazasında Plakası Tespit Edilemeyen Araç – Güvence Hesabı

Özet:

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destek tazminatı istemine ilişkindir. Somut olayda; taraflar arasındaki uyuşmazlığın temelinin davaya konu trafik kazasında plakası tespit edilemeyen aracın olaya sebebiyet vermesi bulunmaktadır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14/I. maddesinde, bu Kanunun 13. maddesi, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10.07.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak belli koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabının oluşturulacağı hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin II-a bendinde ise, sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için Güvence Hesabına başvurulabileceği belirtilmiştir.

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; davacıların müşterek çocukları … ‘nın plakası bilinmeyen aracın çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacılara verilmesini dava ve talep etmiş 02.06.2015 tarihli dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.

Davalı vekili davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile dava konusu 14.530,40 TL’nin temerrüd tarihi olan 23/07/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destek tazminatı istemine ilişkindir.

Somut olayda; taraflar arasındaki uyuşmazlığın temelinin davaya konu trafik kazasında plakası tespit edilemeyen aracın olaya sebebiyet vermesi bulunmaktadır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14/I. maddesinde, bu Kanunun 13. maddesi, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10.07.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak belli koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabının oluşturulacağı hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin II-a bendinde ise, sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için Güvence Hesabına başvurulabileceği belirtilmiştir.

Yukarıda açıklamalara göre trafik kazası neticesinde yaralanan ilgililerin, diğer şartların da bulunması halinde teminat miktarı ile sınırlı olarak zararlarının karşılanmasını Güvence Hesabından isteyebileceği, 5684 sayılı Yasa’nın 14/I. maddesi uyarınca da yasadaki emredici düzenleme doğrultusunda, Güvence Hesabının Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının (ZMMS)yerine geçtiği, diğer bir deyişle ZMMS’nin sorumluluğunu üstlendiği anlaşılmaktadır.

Kazaya plakası tespit edilemeyen araç sürücüsünün sebebiyet verdiği iddiası ileri sürülerek dava açılmıştır.

Davalı vekilinin kazaya sebebiyet veren aracın plakasının belirli olduğuna ilişkin iddiası olup emniyet evraklarında tanık beyanlarına uyan araca ilişkin plaka belirlemesi olduğu anlaşılmış ceza dosyası dosya arasına alınmadığından akıbeti hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Bu durumda mahkemece ceza dosyası dosya içerisine alınarak kazaya sebep olan aracın belirli olup olmadığı, belirli ise sigortasının bulunup bulunmadığı araştırılarak güvence hesabının sorumluluğu değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 20/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.