Türk Vatandaşlığı Kanununun 46. Maddesine dayanılarak hazırlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik içerisinde, yabancıların Türk Vatandaşlığına kabulü için gerekli şartlar açıklanmış ve düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 18 Eylül 2018 tarih ve 106 sayılı Karar ile, bahsi geçen yönetmelik içerisinde değişikliğe gidilerek, yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanması hakkı, eskiye nispeten kolaylaştırılmıştır.

Yönetmeliğin 20. Maddesinde yapılan değişikliğe göre, en az 500.000 Amerikan Doları tutarında sermaye getiren, en az 250.000 Amerikan Doları değerinde taşınmaz satın alan, en az 50 kişilik istihdam yaratan, en az 500.000 Amerikan Doları tutarında vadeli hesap açtıran, en az 500.000 Amerikan Doları tutarı karşılığı Devlet Borçlanma Senedi satın alan, en az 500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı satın alan kişiler, istisnai yolla Türk Vatandaşlığına hak kazanmak için başvuru yapabilmektedirler.

Bu yazıda, Yönetmeliğin 20. Maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, istisnai yolla Türk Vatandaşlığına kazanma yolları anlatılacaktır.

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılmaktadır. (TVKUİY madde 5)

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkün olmaktadır. (TVKUİY madde 13)

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması ise; a. Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması, b. Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, c. Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması, d. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, yolları ile olmaktadır. (TVKUİY madde 14)

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

 Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, kısa dönem ikamet izni aldıktan sonra, bu yazıda geçen gerekli şartları tamamlaması durumunda, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Bu şekilde kısa dönem ikamet izni alan yabancı, aşağıdaki koşullardan birini yerine getirmesi gerekmektedir.

a. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek,

b. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak,

c. En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,

d. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatırmak,

e. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak,

f. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak.

Bu şartları yerine getirdikten sonra, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31. Maddesi j fıkrası doğrultusunda, Türk Vatandaşlığına geçmek isteyen yabancının, yabancı eşinin, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğunun kısa dönem ikametgâh izni almak için başvuru yapması ve kısa dönem ikamet izni alması gerekmektedir.

Kısa dönem ikamet izninin alınması ve diğer şartları yerine getiren yabancının durumunun ilgili kamu kurumu vasıtasıyla tespiti sonrasında, istenilen evrakların da temini ile yapılacak başvuru neticesinde, yabancı ve eşi ile yabancı veya eşinden olma 18 yaşını tamamlamamış veya bağımlı (engelli) yabancı çocuğu Türk vatandaşlığına hak kazanacaklardır.

Kısa Dönem İkamet İzni için gerekli belgeler:

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi avukat tarafından imzalanmalıdır)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Sayılanlardan biri yeterli sayılır): i.İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge, ii. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.), iii. Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge, iiii Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

Türk Vatandaşlığı Başvurusu için gerekli belgeler

 1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek, En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak, En az 50 kişilik istihdam oluşturmak, En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatırmak, En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak, En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak şartını sağladığını belirten ilgili kurumdan alınan yazı
 2. Kısa dönem ikamet izni
 3. Başvuru formu
 4. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
 5. Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise, yurtiçinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi,
 6. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 7. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 8. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 9. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 10. 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

Hukuk Ofisimize başvurarak, Türk Vatandaşlığına geçmek isteyen yabancı kişilere, Türk Vatandaşlığına geçme konularında danışmanlık hizmeti almak isteyen yabancılara, Türk vatandaşlığına başvuru konusunda uzman ve deneyimli avukatları ile kendilerini uzman ve deneyimli avukat vasıtasıyla temsil ettirmek isteyen yabancılara, Türk vatandaşlığına geçme, hak kazanma vb. konularında Beylikdüzü, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul Avrupa yakası bölgelerinde faaliyet gösteren Türk vatandaşlığına hak kazanma, Türk vatandaşlığına geçme Avukatlık Büroları arasında bulunan Türk vatandaşlığına geçme ve hak kazanma Avukatlık Büromuzun Türk vatandaşlığına geçme ve hak kazanma uzman ve deneyimli avukat, danışman ve Türk vatandaşlığı avukatları vasıtasıyla danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilerek, yabancı kişilerin Türk vatandaşlığına geçmeleri sağlanmaktadır.