İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

ESAS NO                    : 20../…

DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Av. …

DAVALI                     :

VEKİLİ                      : Av. …

KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 21.06.2016 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı vekili, 28.05.2015 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının 27.12.2012 tarihinde baklava imalat ustası olarak davalı şirkette çalışmaya başladığını, davacının 16.05.2015 tarihine kadar işyerinde çalıştığını, davacının, asgari geçim indirimi hariç 2.800,00 TL ücret karşılığı çalıştığını, ayrıca günde 2 öğün yemeğin işveren tarafından karşılandığını, işyerindeki çalışma düzenine göre davacının, haftanın 6 günü gece 22.30-sabah en erken 09.00 arasında çalıştığını, işin yoğunluğuna göre işten çıkış saatleri değişse de aylık ortalamaya vurulduğunda günde 11 saatten aşağı düşmeyen bir çalışma süresinin ortaya çıktığını, davacının milli ve dini bayramlarda çalıştığını, bu çalışmalara karşılık Ramazan ve Kurban bayramında birer günlük zamsız yevmiye dışında ücret ödenmediğini, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil çalışma ücretinin ödemelerin kuruma gerçek ücret üzerinden bildirilmediğini iddia ederek 2.000 TL kıdem tazminatı, 2.500 TL fazla çalışma ücreti, 500 TL genel tatil ücreti alacağının tahsilini talep etmiştir.

 • SAVUNMA VE CEVAP

Davalı vekili, tarihsiz cevap dilekçesi ile özetle; davacının 26.03.2013 tarihinde işe başladığını, davacının aylık brüt ücretinin 1.201,50 TL olduğunu, davacının bu ücretine yol ücretinin dahil olduğunu, işyerinde yemeğin tabldot olarak çıktığını ve bir öğün yemek yediğini, davacının 16.05.2015 tarihinde hiçbir neden ileri sürmeksizin işi bıraktığını ve işyerine gelmeyeceğini amirlerine bildirmek suretiyle işi terk ettiğini ve müteakip günlerde de iş başı yapmayarak iş sözleşmesini eylemli olarak feshettiğini, bunun üzerine davacıya İstanbul … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesinin gönderildiğini, davacının davalı işyerinde baklava imalat personeli olarak gece vardiyasında haftanın altı günü 23.00-08.00 saatleri arasında çalıştığını, bu süre içerisinde davacıya 1,5 saat ara dinlenmesi verildiğini, davacının genel tatil günlerinde herhangi bir çalışmasının bulunmadığını iddia ederek davanın reddini istemiştir.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR

Celp ve ibraz olunan belgeler

 1. Davalı cevap dilekçesi ekinde, işe giriş bildirgesinin, ücret bordrolarının, tutanak ve ihtarname suretinin, işten ayrılış bildirgesinin, özlük dosyasının sunulduğu,
 2. Fatih SGM yazı cevabında, işyeri tescil bilgilerinin, hizmet dökümünün, işyeri giriş ve çıkış bildirgelerinin gönderildiği,
 3. ./… Esas sayılı dosyaya gönderilen Türkiye Gıda İşçileri Sendikası yazı cevabında, baklava ustası olarak çalışan bir işçinin 12.05.2015 tarihi itibariyle alabileceği net ücretin 3.600,00 TL olabileceğinin bildirildiği, İstanbul Ticaret Odası yazı cevabında, davacının alabileceği aylık net ücretin asgari ücret veya işçi ile işveren arasında özel bir anlaşma olması halinde anlaşmada belirtilen tutarın olabileceğinin bildirildiği,
 4. Dosyaya sunulan Baklavacı Güllüoğlu ücret bordrosu içeriğinden, Kasım 2015 tarihinde belirlenen brüt ücretin 3.954,48 TL olarak belirlendiği,
 5. Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası yazı cevabında, baklava ustası olarak çalışan bir işçinin belirtilen tarihte alabileceği aylık ortalama brüt ücretin 1.500,00 TL olabileceğinin bildirildiği tespit edilmiştir.

Tanık Beyanları

 1. Davalı tanığı …, 21.01.2016 tarihli duruşmada; “davalı işveren nezdinde Ağustos 2013 tarihinden itibaren üretim müdürü olarak çalıştığını, işyerinin faaliyet konusunun pasta, tatlı üretim ve satışı olduğunu, davacının baklava bölümünde yardımcı eleman olarak çalıştığını, baklava ustasına yardımcı olarak hamur açtığını, aldığı ücreti bilmediğini, piyasada baklava ustasının 2.500-3.000 TL civarında ücret aldığını, yardımcısının 1.200-1.500 TL arasında ücret aldığını, davacının yurt dışına gideceğinden bahisle iş akdini kendisinin feshettiğini, yurt dışına çıkıp çıkmadığını bilmediğini, işe girdiğinde davacının çalıştığını, başlangıç tarihini bilmediğini, 23.00-07.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, ayda 2 gün 1 saat bu çalışmanın uzadığını, günlük üretim nedeni ile ubgt günlerinde mesaiye devam edildiğini, işyerinde usta başı olarak … isimli işçinin çalıştığını, bunun altında da yardımcıları olarak Barış, Gökay, Avni, Ferit isimi şahıslar olduğunu, işyerinde 1,5 saat ara dinlenme yapıldığını” beyan etmiştir.
 2. Davacı tanığı …, 12.04.2016 tarihli duruşmada; “davalı işveren nezdinde 2012 yılında 6 ay çalıştıktan sonra ayrıldığını, daha sonra Şubat 2014 tarihinde tekrar çalışmaya başladığını ve 10 ay çalıştıktan sonra işten ayrıldığını, tarihleri tam olarak hatırlamadığını, baklava ustası olduğunu, davacının da baklava ustası olduğunu, 2.800 TL civarında ücret aldıklarını, bunun dışında herhangi bir ödeme almadıklarını, asgari ücretin banka kanalı ile bakiyesinin elden ödendiğini, işveren tarafından 2 öğün yemek verildiğini, davacıdan önce işten ayrıldığını, fesih sebebini bilmediğini, 22.00-09.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, yarım saat ara dinlenme yapıldığını, genel tatil günlerinde çalışmaya devam edildiğini, çalıştıkları dönemde 6 usta çalıştığını, ortalama 150-180 tepsi baklava üretildiğini, davacının usta pozisyonunda çalıştığını” beyan etmiştir.
 3. Davacı tanığı …, 12.04.2016 tarihli duruşmada; “davalı işveren nezdinde 2013 yılı içerisinde çalışmaya başladığını, 6 ay çalışıp işten çıkarıldığını, baklava ustası olduğunu, davacının da baklava ustası olduğunu, o tarihte 2.300 TL ücret aldıklarını, 2 öğün yemeğin işveren tarafından verildiğini, fesih sebebini bilmediğini, 22.00-08.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, genel tatil günlerinde çalışmaya devam ettiklerini, ifade ettiği gibi çalıştığı 6 aylık dönemde denk gelen genel tatillerde mesai yaptıklarını” beyan etmiştir.
 4. Davalı tanığı …, 12.04.2016 tarihli duruşmada; “davalı işveren nezdinde Aralık 2014 tarihinden itibaren baklava ustası olarak çalıştığını, davacının yardımcı personel olarak çalıştığını, davacının asgari ücret ile çalıştığını, kendisinin de asgari ücret ile çalıştığını, yanlış anlaşıldığını, 1.650 TL ücret aldığını, 1 öğün yemeğin işveren tarafından verildiğini, davacının yurt dışına çıkacağım, başka bir işte çalışacağım diyerek kendisinin işten ayrıldığını, 23.00-08.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, genel tatil günlerinde çalışmaya devam ettiklerini, ancak ücretlerinin ödendiğini, kendisinin usta başı olarak çalıştığını, Celal isimli şahısla birlikte çalışmadığını, Avni ile birlikte çalıştığını, Avni’nin yardımcı eleman olduğunu, ortalama baklava üretiminin 120 tepsi olduğunu, bir tepsi 15-20 dakikada üretildiğini, davacının kesinlikle usta olmadığını” beyan etmiştir.
 • HİZMET SÜRESİ

Davacı vekili, davacının 27.12.2012 tarihinde baklava imalat ustası olarak davalı şirkette çalışmaya başladığını, davacının 16.05.2015 tarihine kadar işyerinde çalıştığını iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının 26.03.2013 tarihinde işe başladığını iddia etmiştir.

SGK Hizmet Dökümünün incelenmesinde, davacının çalıştığı işyerleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

İşe Giriş İşten Çıkış İşyeri No İşveren Unvanı
07.11.2012 27.12.2012 ——– ——–
26.03.2013 16.05.2015 ——– ——–

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davalı tanığı …, davalı işveren nezdinde Ağustos 2013 tarihinden itibaren üretim müdürü olarak çalıştığını…işe girdiğinde davacının çalıştığını, başlangıç tarihini bilmediğini

Davacı tanığı …, davalı işveren nezdinde 2012 yılında 6 ay çalıştıktan sonra ayrıldığını, daha sonra Şubat 2014 tarihinde tekrar çalışmaya başladığını ve 10 ay çalıştıktan sonra işten ayrıldığını, tarihleri tam olarak hatırlamadığını, baklava ustası olduğunu, davacının da baklava ustası olduğunu

Davacı tanığı …, davalı işveren nezdinde 2013 yılı içerisinde çalışmaya başladığını, 6 ay çalışıp işten çıkarıldığını, baklava ustası olduğunu, davacının da baklava ustası olduğunu

Davalı tanığı …, davalı işveren nezdinde Aralık 2014 tarihinden itibaren baklava ustası olarak çalıştığını, davacının yardımcı personel olarak çalıştığını beyan etmişlerdir.

Bu durumda, davacının işe başlangıç süresinin ispatlanamamış olması sebebiyle, davacının hizmet süresinin 26.03.2013-16.05.2015 tarihleri arasında 2 yıl 1 ay 20 gün olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

 • ÜCRET

Davacı vekili, davacının, asgari geçim indirimi hariç 2.800,00 TL ücret karşılığı çalıştığını, ayrıca günde 2 öğün yemeğin işveren tarafından karşılandığını iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının aylık brüt ücretinin 1.201,50 TL olduğunu, davacının bu ücretine yol ücretinin dahil olduğunu, işyerinde yemeğin tabldot olarak çıktığını ve bir öğün yemek yediğini iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan ücret bordrolarının incelenmesi sonucunda, davacının son ücretinin brüt 1.201,50 TL olarak tahakkuk ettirildiği tespit edilmiştir.

Sayın Mahkemenin 20../… Esas sayılı dosyaya gönderilen Türkiye Gıda İşçileri Sendikası yazı cevabında, baklava ustası olarak çalışan bir işçinin 12.05.2015 tarihi itibariyle alabileceği net ücretin 3.600,00 TL olabileceğinin bildirildiği, İstanbul Ticaret Odası yazı cevabında, davacının alabileceği aylık net ücretin asgari ücret veya işçi ile işveren arasında özel bir anlaşma olması halinde anlaşmada belirtilen tutarın olabileceğinin bildirildiği, dosyaya sunulan Baklavacı Güllüoğlu ücret bordrosu içeriğinden, Kasım 2015 tarihinde belirlenen brüt ücretin 3.954,48 TL olarak belirlendiği, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası yazı cevabında, baklava ustası olarak çalışan bir işçinin belirtilen tarihte alabileceği aylık ortalama brüt ücretin 1.500,00 TL olabileceğinin bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davalı tanığı …, davacının baklava bölümünde yardımcı eleman olarak çalıştığını, baklava ustasına yardımcı olarak hamur açtığını, aldığı ücreti bilmediğini, piyasada baklava ustasının 2.500-3.000 TL civarında ücret aldığını, yardımcısının 1.200-1.500 TL arasında ücret aldığını…işyerinde usta başı olarak … isimli işçinin çalıştığını, bunun altında da yardımcıları olarak Barış, Gökay, Avni, Ferit isimi şahıslar olduğunu

Davacı tanığı …, baklava ustası olduğunu, davacının da baklava ustası olduğunu, 2.800 TL civarında ücret aldıklarını, bunun dışında herhangi bir ödeme almadıklarını, asgari ücretin banka kanalı ile bakiyesinin elden ödendiğini, işveren tarafından 2 öğün yemek verildiğini

Davacı tanığı …, baklava ustası olduğunu, davacının da baklava ustası olduğunu, o tarihte 2.300 TL ücret aldıklarını, 2 öğün yemeğin işveren tarafından verildiğini

Davalı tanığı …, davacının yardımcı personel olarak çalıştığını, davacının asgari ücret ile çalıştığını, kendisinin de asgari ücret ile çalıştığını, yanlış anlaşıldığını, 1.650 TL ücret aldığını, 1 öğün yemeğin işveren tarafından verildiğini…kendisinin usta başı olarak çalıştığını, Celal isimli şahısla birlikte çalışmadığını, Avni ile birlikte çalıştığını, Avni’nin yardımcı eleman olduğunu, ortalama baklava üretiminin 120 tepsi olduğunu, bir tepsi 15-20 dakikada üretildiğini, davacının kesinlikle usta olmadığını beyan etmişlerdir.

Tanık anlatımlarından, davalı işyerinde 2 öğün yemek verildiği tespiti ile günlük yemek bedeli takdiren 12,00 TL, aylık yemek bedeli 12,00 TL x 26 gün = 312,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Taraf beyanları ve tanık anlatımlarından, davacının usta olarak mı yoksa yardımcı eleman olarak mı çalıştığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilememiş olması sebebiyle, nihai değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere;

 • Davacının yardımcı eleman olarak çalıştığının kabul edilmesi halinde, davalı işveren savunmasına itibar edilerek, son brüt ücretin 1.201,50 TL (asgari ücret) olduğunun kabulü ile giydirilmiş brüt ücretin, 1.201,50 TL + 312,00 TL = 1.513,50 TL olduğu,
 • Davacının baklava ustası olarak çalıştığının kabul edilmesi halinde, davacının iddiasına itibar edilerek, son net ücretin 2.800,00 TL, brüt ücretin 3.910,34 TL, giydirilmiş brüt ücretin 3.910,34 TL + 312,00 TL = 4.222,34 TL olduğu sonucuna ulaşılacak olup, yapılan hesaplamalar seçenekli olarak yapılacaktır.

 

 • DEĞERLENDİRME VE HESAPLAMA

Dosya kapsamı tetkik edildiğinde, taraflar arasındaki ihtilafın, davacının iş akdinin ne şekilde feshedildiği, bu doğrultuda davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı, davacının fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının olup olmadığı hususlarında olduğu tespit edilmiştir.

Fazla çalışma ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, işyerindeki çalışma düzenine göre davacının, haftanın 6 günü gece 22.30-sabah en erken 09.00 arasında çalıştığını, işin yoğunluğuna göre işten çıkış saatleri değişse de aylık ortalamaya vurulduğunda günde 11 saatten aşağı düşmeyen bir çalışma süresinin ortaya çıktığını iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının davalı işyerinde baklava imalat personeli olarak gece vardiyasında haftanın altı günü 23.00-08.00 saatleri arasında çalıştığını, bu süre içerisinde davacıya 1,5 saat ara dinlenmesi verildiğini iddia etmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davalı tanığı …, 23.00-07.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, ayda 2 gün 1 saat bu çalışmanın uzadığını…işyerinde 1,5 saat ara dinlenme yapıldığını

Davacı tanığı …, 22.00-09.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, yarım saat ara dinlenme yapıldığını

Davacı tanığı …, 22.00-08.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını

Davalı tanığı …, 23.00-08.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını beyan etmişlerdir.

Bu durumda, taleple de bağlı kalınarak, davacının 22.30-08.00 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 8,5 saat, haftada 8,5 saat x 6 gün = 51 saat çalıştığı kanaatine ulaşılmıştır. Böylece davacının haftalık fazla çalışma süresi, 51 saat – 45 saat = 6 saat olarak tespit edilmiş olup, bu doğrultuda hesaplama yapılacaktır.

Davacının son brüt ücretinin 1.201,50 TL olduğunun kabul edilmesi halinde:

HESAPLAMA SÜRESİ   ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET ÇARPANI BRÜT ÜCRET           FAZLA ÇALIŞMA SAATİ     HAFTA   TOPLAM
26/03/2013-30/06/2013 arası 978,60 TL 1 978,60 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 14 = 548,02 TL
01/07/2013-31/12/2013 arası 1.021,50 TL 1 1.021,50 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 26 = 1.062,36 TL
01/01/2014-30/06/2014 arası 1.071,00 TL 1 1.071,00 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 26 = 1.113,84 TL
01/07/2014-31/12/2014 arası 1.134,00 TL 1 1.134,00 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 26 = 1.179,36 TL
01/01/2015-16/05/2015 arası 1.201,50 TL 1 1.201,50 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 20 = 961,20 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 4.864,78 TL
Sigorta Primi %14 = 681,07 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 48,65 TL
____________
Vergiye Tabi Ücret = 4.135,06 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 620,26 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 31,39 TL
____________
Net Fazla Çalışma Ücreti Alacağı   = 3.483,41 TL

Davacının son brüt ücretinin 3.910,34 TL olduğunun kabul edilmesi durumunda:

Davacının fazla çalışma ücreti alacağı hesaplanırken, belirlenen son brüt ücretinin asgari ücrete oranı (3.910,34 TL / 1.201,50 TL= 3,2545 oran) ile geçmiş dönem brüt ücreti hesaplanacaktır.

HESAPLAMA SÜRESİ   ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET ÇARPANI BRÜT ÜCRET           FAZLA ÇALIŞMA SAATİ     HAFTA   TOPLAM
26/03/2013-30/06/2013 arası 978,60 TL 3,2545 3.184,85 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 14 = 1.783,52 TL
01/07/2013-31/12/2013 arası 1.021,50 TL 3,2545 3.324,47 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 26 = 3.457,45 TL
01/01/2014-30/06/2014 arası 1.071,00 TL 3,2545 3.485,57 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 26 = 3.624,99 TL
01/07/2014-31/12/2014 arası 1.134,00 TL 3,2545 3.690,60 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 26 = 3.838,23 TL
01/01/2015-16/05/2015 arası 1.201,50 TL 3,2545 3.910,34 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 20 = 3.128,27 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 15.832,46 TL
Sigorta Primi %14 = 2.216,54 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 158,32 TL
____________
Vergiye Tabi Ücret = 13.457,60 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 2.061,52 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 102,14 TL
____________
Net Fazla Çalışma Ücreti Alacağı   = 11.293,94 TL

Genel tatil ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının milli ve dini bayramlarda çalıştığını, bu çalışmalara karşılık Ramazan ve Kurban bayramında birer günlük zamsız yevmiye dışında ücret ödenmediğini iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının genel tatil günlerinde herhangi bir çalışmasının bulunmadığını iddia etmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davalı tanığı …, günlük üretim nedeni ile ubgt günlerinde mesaiye devam edildiğini

Davacı tanığı …, genel tatil günlerinde çalışmaya devam edildiğini

Davacı tanığı …, genel tatil günlerinde çalışmaya devam ettiklerini

Davalı tanığı …, genel tatil günlerinde çalışmaya devam ettiklerini, ancak ücretlerinin ödendiğini beyan etmişlerdir.

Bu durumda, taleple de bağlı kalınarak, davacının genel tatil günlerinde çalıştığı kanaati ile hesaplama yapılacak, Ramazan ve Kurban bayramında 1’er günlük çalışmalarının karşılığının ödenmiş olması sebebiyle, bu günler hesaplamada dışlanacaktır.

Davacının son brüt ücretinin 1.201,50 TL olduğunun kabul edilmesi halinde:

HESAPLAMA SÜRESİ   ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET ÇARPANI BRÜT ÜCRET           ÇALIŞILAN GENEL TATİL GÜNÜ     TOPLAM
26/03/2013-30/06/2013 arası 978,60 TL 1 978,60 TL / 30 gün X 1 x 3 gün = 97,86 TL
01/07/2013-31/12/2013 arası 1.021,50 TL 1 1.021,50 TL / 30 gün X 1 x 8,5 gün = 289,43 TL
01/01/2014-30/06/2014 arası 1.071,00 TL 1 1.071,00 TL / 30 gün X 1 x 4 gün = 142,80 TL
01/07/2014-31/12/2014 arası 1.134,00 TL 1 1.134,00 TL / 30 gün X 1 x 8,5 gün = 321,30 TL
01/01/2015-16/05/2015 arası 1.201,50 TL 1 1.201,50 TL / 30 gün X 1 x 3 gün = 120,15 TL
+ ___________
Toplam Brüt = 971,54 TL
Sigorta Primi %14 = 136,01 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 9,72 TL
___________
Vergiye Tabi Ücret = 825,80 TL
% 15 Gelir Vergisi Kesintisi = 123,87 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 6,27 TL
___________
Net Genel Tatil Ücreti Alacağı   = 695,67 TL

Davacının son brüt ücretinin 3.910,34 TL olduğunun kabul edilmesi durumunda:

Davacının genel tatil çalışma ücreti alacağı hesaplanırken, belirlenen son brüt ücretinin asgari ücrete oranı (3.910,34 TL / 1.201,50 TL= 3,2545 oran) ile geçmiş dönem brüt ücreti hesaplanacaktır.

HESAPLAMA SÜRESİ   ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET ÇARPANI BRÜT ÜCRET           ÇALIŞILAN GENEL TATİL GÜNÜ     TOPLAM
26/03/2013-30/06/2013 arası 978,60 TL 3,2545 3.184,85 TL / 30 gün X 1 x 3 gün = 318,49 TL
01/07/2013-31/12/2013 arası 1.021,50 TL 3,2545 3.324,47 TL / 30 gün X 1 x 8,5 gün = 941,93 TL
01/01/2014-30/06/2014 arası 1.071,00 TL 3,2545 3.485,57 TL / 30 gün X 1 x 4 gün = 464,74 TL
01/07/2014-31/12/2014 arası 1.134,00 TL 3,2545 3.690,60 TL / 30 gün X 1 x 8,5 gün = 1.045,67 TL
01/01/2015-16/05/2015 arası 1.201,50 TL 3,2545 3.910,34 TL / 30 gün X 1 x 3 gün = 391,03 TL
+ ___________
Toplam Brüt = 3.161,87 TL
Sigorta Primi %14 = 442,66 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 31,62 TL
___________
Vergiye Tabi Ücret = 2.687,59 TL
% 15 Gelir Vergisi Kesintisi = 403,14 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 20,40 TL
___________
Net Genel Tatil Ücreti Alacağı   = 2.264,05 TL

Kıdem tazminatı alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil çalışma ücretinin ödemelerin kuruma gerçek ücret üzerinden bildirilmediğini iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının 16.05.2015 tarihinde hiçbir neden ileri sürmeksizin işi bıraktığını ve işyerine gelmeyeceğini amirlerine bildirmek suretiyle işi terk ettiğini ve müteakip günlerde de iş başı yapmayarak iş sözleşmesini eylemli olarak feshettiğini, bunun üzerine davacıya İstanbul … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesinin gönderildiğini iddia etmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davalı tanığı …, davacının yurt dışına gideceğinden bahisle iş akdini kendisinin feshettiğini, yurt dışına çıkıp çıkmadığını bilmediğini

Davacı tanığı …, davacıdan önce işten ayrıldığını, fesih sebebini bilmediğini

Davacı tanığı …, fesih sebebini bilmediğini

Davalı tanığı …, davacının yurt dışına çıkacağım, başka bir işte çalışacağım diyerek kendisinin işten ayrıldığını beyan etmişlerdir.

İşten ayrılış bildirgesinde, işten ayrılış kodunun 03 (istifa) olarak seçildiği tespit edilmiştir.

İşten ayrılış bildirgesindeki kod ile bağlı olan davalı işveren, davacının istifa dilekçesini dosyaya sunmamıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.03.2015 tarih, 2013/22-171 Esas, 2015/1051 Karar sayılı kararı ile

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, iş akdinin haklı nedenle eylemli olarak feshedilip edilmediği ile davacı işçi tarafından ileri sürülmeyen haklı fesih sebebinin mahkemece resen değerlendirilip değerlendirilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

İş sözleşmesi kural olarak feshi ihbar sonucu veya belirli bir süre için yapılmışsa bu sürenin dolmasıyla sona erer. Ancak İş Kanunu ve Borçlar Kanunu işçi ve işverene belirli veya belirsiz süreli bir iş sözleşmesini derhal ortadan kaldırma olanağını da tanımıştır. Bu yüzden, işveren, işçiyi hemen işyerinden uzaklaştırabileceği gibi; işçi de derhal işi bırakma yetkisine sahiptir. Buna karşılık, işçinin veya işverenin, iş sözleşmesini hemen bozabilmesi için, ortada haklı bir nedenin bulunmasına gerek vardır. İşte, bu tür feshe, haklı nedenle fesih (derhal fesih veya süresiz fesih) adı verilir (Tunçomağ, Kenan-Centel, Tankut, İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2008, 5. Bası, s. 204).

Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. Sürekli borç ilişkileri yaratan iş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle bu ilişkiye devam taraflardan biri için çekilmez hale gelmişse haklı nedenle derhal fesih hakkı ortaya çıkar. Akdi ilişkiye devamın çekilmez (katlanılmaz) hale gelip gelmediğinin ölçüsünü objektif iyiniyet, yani dürüstlük kuralları oluşturur.

Haklı nedenle fesih hakkı da süreli fesih gibi bozucu yenilik doğuran bir hak olup, bu hakların tüm özelliklerini taşır. Haklı nedenle fesih karşı tarafın kabulüne gerek olmaksızın tek taraflı irade beyanıyla iş akdini derhal sona erdirir (Süzek, Sarper, İş Hukuku, Ankara, 2005 2. Bası, s. 500).

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddeleri, iş akdinin işçi ve işveren tarafından haklı nedenle derhal fesih hallerini düzenlemektedir.

Bilindiği gibi fesih bildirimi tek taraflı bir irade beyanı olup, bu beyan belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinde süre verilerek sözleşmenin sona erdirilmesinde kullanılabileceği gibi belirli ya da belirsiz süreli sözleşmelerin haklı nedene dayanarak, işçi veya işveren tarafından süre verilmeksizin sona erdirilmesinde de kullanılmaktadır. Bu nedenle iş sözleşmelerinde fesih bildirimi, sözleşmeyi belirli bir sürenin geçmesiyle ya da derhal sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gerekli tek taraflı bir irade beyanı olup muhataba ulaşması ile sonuç doğurur. İş sözleşmelerinde fesih bildiriminde bulunma hakkı, kural olarak her iki tarafa da tanınmıştır. Hukuki niteliği itibariyle fesih bildirimi yenilik doğuran bir hak olduğundan beyanın karşı tarafa ulaşması ile sonuç doğuracağından karşı tarafın kabulüne gerek yoktur. Bozucu yenilik doğurucu bir hakkın kullanımı olan fesih bildirimi ile, iş sözleşmesi sona ereceğinden, bildirimin belirli ve açık şekilde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle fesih bildiriminde bulunan tarafın sözleşmeyi sona erdirme isteğinin bildirimden açıkça anlaşılması gerekmektedir. Bunun için sözleşmeyi sona erdirme iradesi açıkça anlaşılmayan teklif veya soru şeklindeki beyanlar fesih bildirimi sayılamaz (Çelik, Nuri; İş Hukuk Dersleri, Beta, 26. Bası, İstanbul 2013, sahife 205).

Hukuk sistemimizde feshin işçi veya işveren tarafından yapılmasına bağlanan hukuki sonuçlar farklı olduğundan, fesih bildiriminin kimin tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Yine iş akdinin her iki tarafça feshedilmiş olması halinde de ilk önce kimin tarafından feshedildiğinin ortaya konulması gerekmektedir. Öncelikle iş akdinin kimin tarafından feshedildiği belirlendikten sonra sözleşmeyi sona erdiren bozucu yenilik doğuran hak bu kişi tarafından kullanılmış sayılacağından, feshe bağlanan hukuki sonuçlar kullanan kişiye göre belirlenecektir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; iş yerinde işveren tarafından düzenlenen 12.02.2009 tarihli tutanak ile davacı işçinin 12.02.2009 tarihinde iş yerindeki görevinden ayrılıyorum diyerek istifa dilekçesi doldurmadan iş yerini terk ettiği; takip eden günlerde düzenlenen tutanaklarda ise, iş yerindeki görevine izinsiz ve habersiz gelmediğinin belirtildiği görülmektedir.

Anılan 12.02.2009 tarihli tutanak ile işçinin “işyerinizdeki görevimden ayrılıyorum” dediğinin belirtilmesi karşısında işveren tarafından da iş akdinin işçi tarafından istifa ile sona erdirildiğinin kabul edilmiş olduğu da dikkate alındığında, davacı işçinin iş yerini terk etmesinin derhal fesih hakkının kullanılması şeklindeki bir fesih iradesi niteliğinde olduğu; iş akdini işçinin feshettiği, dava dilekçesi ile cevap dilekçesindeki anlatımlar karşısında taraflar arasında ücretin çekişmeli olduğu, tartışma ve ayrılma ücretin eksik ödenmesi ve gösterilmesine dayalı olduğundan davacı işçinin feshinin; haklı fesih olduğunun kabulü gerekir.

Bu nedenle işverence daha sonraki tarihler için tek yanlı olarak düzenlenen tutanaklara değer verilerek iş akdinin devamsızlık nedeni ile işveren tarafından feshedildiğinin kabulü mümkün değildir.” İçtihadı benimsenmiştir.

Bu durumda, nihai değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, işten ayrılış kodu ile bağlı olan davalı işverenin, davacının istifa dilekçesini dosyaya sunmamış olması, yukarıda yapılan hesaplamalar neticesinde davacının fazla çalışma ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarının ödenmediğinin tespit edilmiş olması sebebiyle, davacının iş akdinin kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde feshedildiği kanaati ile hesaplama yapılacaktır.

Davacının son brüt ücretinin 1.201,50 TL olduğunun kabul edilmesi halinde:

1475 sayılı İş Kanunu madde 14 esaslarına göre davacının toplam hizmet süresi 2 yıl 1 ay 20 gündür. Davacının giydirilmiş son brüt ücreti 1.513,50 TL’dir. Fesih tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı: 3.541,37 TL

Brüt Ücret               Toplam
1.513,50 TL x 2 yıl = 3.027,00 TL
1.513,50 TL / 12 ay x 1 ay = 126,13 TL
1.513,50 TL / 365 gün x 20 gün = 82,93 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 3.236,06 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 24,56 TL
____________
Net Kıdem Tazminatı Alacağı   = 3.211,49 TL

 Davacının son brüt ücretinin 3.910,34 TL olduğunun kabul edilmesi durumunda:

1475 sayılı İş Kanunu madde 14 esaslarına göre davacının toplam hizmet süresi 2 yıl 1 ay 20 gündür. Davacının giydirilmiş son brüt ücreti 4.222,34 TL’dir. Fesih tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı: 3.541,37 TL

Brüt Ücret               Toplam
3.541,37 TL x 2 yıl = 7.082,74 TL
3.541,37 TL / 12 ay x 1 ay = 295,11 TL
3.541,37 TL / 365 gün x 20 gün = 194,05 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 7.571,90 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 57,47 TL
____________
Net Kıdem Tazminatı Alacağı   = 7.514,43 TL
 • SONUÇ

Dosyada bulunan delillerin takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının, dava konusu edilen dava dilekçesindeki talepleri,

Davacının son brüt ücretinin 1.201,50 TL olduğunun kabul edilmesi halinde:

Talep Hesaplanan
Kıdem Tazminatı Alacağı 2.000,00 TL 3.211,49 TL
Fazla Çalışma Ücreti Alacağı 2.500,00 TL 3.483,41 TL
Genel Tatil Çalışma Ücreti Alacağı 500,00 TL 695,67 TL

Davacının son brüt ücretinin 3.910,34 TL olduğunun kabul edilmesi durumunda:

Talep Hesaplanan
Kıdem Tazminatı Alacağı 2.000,00 TL 7.514,43 TL
Fazla Çalışma Ücreti Alacağı 2.500,00 TL 11.293,94 TL
Genel Tatil Çalışma Ücreti Alacağı 500,00 TL 2.264,05 TL

olarak hesaplanmış olup, Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.29.07.2016

Hesap Bilirkişisi

Gökmen Ergür