YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 17.03.2005 Esas: 2004 / 19803 Karar: 2005 / 8930

Ücretinin Artırılmaması İşçi İçin Haklı Fesih Sebebi Değildir.

Özet:

İşverenin işçiye zam yapmaması, işçi için haklı fesih sebebi değildir. İşyerinde o dönemde hiçbir işçiye zam yapılmamıştır. Bu nedenle işverenin eşit işlem borcuna aykırı eylemi bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle işçinin iş sözleşmesini feshi haksız olup kıdem tazminatı talebinin reddi gerekir.

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, tatil gündelikleri, ikramiye, ciro primi ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen kabul etmiştir.

Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- İşverenin işçiye zam yapmaması işçi için haklı fesih sebebi olmaz; kaldı ki aynı işyerinde o dönem için hiçbir işçiye zam yapılmamıştır. İşverenin eşit işlem borcuna da aykırılık eylemi bulunmamaktadır. Şu durumda işçinin iş sözleşmesini feshi haksız olup kıdem tazminatı isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.