İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

 ESAS NO                    : 20../…

DAVACI                    :

DAVALI                     :

VEKİLİ                      : Av. …

KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 12.01.2017 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı, 15.01.2016 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davalı şirkete 09.07.2013 tarihinde özürlü kadrosu ile girdiğini, temizlik işçisi olarak çalıştığını, davalı şirketin 18.12.2015 tarihinde iş akdini feshettiğini, iş akdinin gerekçesiz feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

 • SAVUNMA VE CEVAP

Davalı vekili, 16.02.2016 havale tarihli cevap dilekçesi ile özetle; davalı şirket ile davacının iş akdinin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı iradelerinin bulunduğunu, davacının bu durumdan hukuki yarar elde etmiş olmasından dolayı işe iade davasını açma hakkı bulunmadığını iddia ederek davanın reddini istemiştir.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR

Celp ve ibraz olunan belgeler

 1. Cevap dilekçesi ekinde, özlük dosyasının sunulduğu,
 2. İŞKUR yazı cevabında, aylık işgücü çizelgelerinin gönderildiği,
 3. Gaziosmanpaşa SGM yazı cevabında, davacının hizmet dökümünün, işyeri tescil bilgilerinin, dönem bordrolarının gönderildiği tespit edilmiştir.

Tanık beyanları

 1. Davacı tanığı …, 17.11.2016 tarihli duruşmada; “2014’ten 2015’in sonuna kadar davacı ile birlikte çalıştıklarını hatırladığını, davacının çaycı, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu, davacının hatırladığı kadarı ile 1.300 TL maaş aldığını, davacının neden işten çıkartıldığı konusunda bilgisinin olmadığını, açmış olduğu davasının olmadığını” beyan etmiştir.
 • DEĞERLENDİRME

Dosya kapsamı tetkik edildiğinde, taraflar arasındaki ihtilafın, davacının iş akdinin haklı/geçerli nedenlerle feshedilip edilmediği konularında toplandığı tespit edilmiştir.

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI AÇISINDAN:

4857 sayılı İş Kanunu madde 18 işe iade davasının koşullarını belirlemiştir. Maddeye göre;

“Feshin geçerli sebebe dayandırılması

Madde  18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” hükmü düzenlenmiştir.

Dosya kapsamından, davacının belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı tespit edilmiştir.

SGK Hizmet Dökümünden, davacının hizmet süresinin 09.07.2013-18.12.2015 tarihleri arasında 2 yıl 5 ay 12 gün olduğu, böylece davacının kıdeminin 6 aydan fazla olduğu tespit edilmiştir.

Dosya kapsamında fesih bildiriminin bulunmaması ve davacının, feshin 18.12.2015 tarihinde gerçekleştiğinin beyan edilmesi karşısında, davanın 15.01.2016 tarihinde açıldığı da dikkate alınarak, davanın 1 aylık yasal süre içerisinde açıldığı tespit edilmiştir.

İŞKUR yazı cevabından, fesih tarihinde davalı işyerinde çalışan sayısının 118 olduğunun tespit edilmiş olması sebebiyle, davalı işyerlerinde çalışan işçi sayısının 30’dan fazla olduğu tespit edilmiştir.

Tüm bu veriler doğrultusunda, takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere davacının iş güvencesi kapsamında olduğu ve dava şartlarının sağlandığı kanaatine ulaşılmıştır.

FESHİN GEÇERLİ NEDENLERE DAYANIP DAYANMADIĞI YÖNÜNDEN:

 İşe iade davasında, feshin geçerli nedenlere dayandığı konusunda ispat külfeti işveren üzerindedir.

Davalı işveren tarafından dosyaya yazılı fesih bildirimi sunulmamıştır.

Fesih bildiriminin yazılı yapılmaması ya da yazılı fesih bildiriminde fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtilmemesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca feshin geçersizliği sonucunu doğurmaktadır.

 Yargıtay 7 Hukuk Dairesinin, 03.06.2015 tarih, 2015/7737 Esas, 2015/10876 Karar sayılı kararı ile “…Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle davacının iş sözleşmesinin ihale süresinin bitimi nedeniyle sözlü olarak feshedilmesine, davalılarca iddia edilen “yeni ihale döneminde işçi sayısında indirime gidildiğine dair” fesih sebebi dikkate alındığında, 4857 sayılı İş Kanununun 19. maddesinde öngörülen geçerli nedene dayalı fesihlerde yazılı fesih bildiriminin zorunlu olması ve feshin açık ve kesin nedeninin gösterilmemesinin 20.maddesi uyarınca feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı hükmü nedeniyle feshin geçersiz olduğunun kabulü gerektiğinin anlaşılmasına göre karar sonucu bakımından doğru olduğundan davalılar vekillerinin yerinde bulunmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün bu gerekçe ile ONANMASINA aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalılara yükletilmesine, 03/06/2015 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.” İçtihadı benimsenmiştir.

Davalı işveren vekili, tarafların ikale sözleşmesi ile iş sözleşmesini feshettiklerini iddia etmiştir. Bununla beraber, dosyaya yazılı bir ikale sözleşmesi de sunulmamıştır.

 Bu durumda, davalı işveren tarafından yazılı fesih bildiriminin sunulmamış olması sebebiyle, davacının iş akdinin feshinin geçerli nedenlere dayandığının ispatlanamadığı kanaatine ulaşılmıştır.

 • SONUÇ

Dosyada bulunan delillerin takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere,

 • Davanın yasal süresi içinde açıldığı, fesih tarihinde işyerinde 30’un üzerinde işçi istihdam edildiği, davacının belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştığı, davacının kıdeminin 6 aydan fazla olduğu, işveren vekili ve yardımcısı konumunda olmadığı, bu sebeple dava şartlarının sağlandığına,
 • Hukuki değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, dosyada mevcut tüm deliller doğrultusunda, davacının iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğinin ispatlanamadığına,
 • Davacının süresinde işe iade başvurusunda bulunması durumunda, boşta geçen süreye ait 4 aylık ücret ve diğer sosyal haklarına hak kazanabileceğine,
 • İşe başlatmama tazminatının takdirinin Sayın Mahkemeye ait olduğuna

dair görüş ve kanaatimi içerir raporumu Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım. 14.03.2017

Hesap Bilirkişisi

Gökmen Ergür