YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 02.06.2016 Esas: 2016 / 5888 Karar: 2016 / 4339

Yıllık Kira Miktarı Senetle İspat Sınırından Fazla ise Kira İlişkisi Ancak Yazılı Delil ile İspat Edilebilir.

Özet:

Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Kural olarak kiracılık ilişkisinin varlığını kiraya veren kanıtlamalıdır. Yıllık kira miktarı senetle ispat sınırından fazla ise kira ilişkisi ancak yazılı delil ile ispat edilebilir. Davacı iddiasını yazılı olarak kanıtlayamamıştır. Davacı yemin deliline de dayanmadığına göre davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan itirazın iptali ve tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağı nedeniyle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin mülkiyeti kendisine ait olan taşınmazı davalıya kiraladığını, kira alacağının tahsiline ilişkin icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek davalının itirazının iptali ile % 20’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Davalı kira sözleşmesi altındaki imzaya karşı çıkmıştır.

Mahkemece davalının imza örnekleri alınarak ve örnek imza örnekleri getirtilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. ….na ait 09/07/2014 tarihli rapora göre kira sözleşmesi altındaki imzanın davalının eli ürünü olmadığı tespit edilmiştir. Kira parasının dava dışı … tarafından ödendiği davalının da bu kişinin eşi olduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Kural olarak kiracılık ilişkisinin varlığını kiraya veren kanıtlamalıdır. Davacı iddiasını HMK’nun 200. maddesi ve yıllık kira miktarına göre ancak yazılı olarak kanıtlayabilir. Davacı iddiasını yazılı olarak kanıtlayamamıştır. Davacı yemin deliline de dayanmadığına göre davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken davalının halen kiralanan evde oturduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK’nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.