YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.12.2017 Esas: 2015/6593 Karar: 2017/12272

Yoksun Kalınan Gerçek Destek Miktarının Tespit Edilebilmesi İçin Öncelikle Desteğin Sağlığında Elde Ettiği Net Gelirin Doğru Saptanması İcab Eder.

Özet:

BK nun 45/2 maddesi gereği, Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir. Bu yasal düzenleme doğrultusunda hükmedilmesi gereken maddi tazminat, davacıların daha önce aldıkları ancak murisin ölümü sonucu artık alamayacakları destek miktarıdır. Yoksun kalınan gerçek destek miktarının tespit edilebilmesi için öncelikle desteğin sağlığında elde ettiği net gelirin doğru saptanması icab eder. Mahkemece desteğin geliri konusunda usulüne uygun olarak ekonomik ve sosyal durum araştırması yaptırılmadan, gelir ve vergi kayıtları celp edilmeden, ilgili diğer belgeler toplanarak desteğin geliri net olarak tespit edilmeden sadece emniyet araştırma yazısına dayanarak murisin aylık kazancının asgari ücretin 2.30 katı olacağı şeklindeki kabule göre yapılan bilirkişi hesaplamasına itibar edilmesi doğru değildir. Mahkemece desteğin muhtemel geliri net kriterlerle ortaya konularak tespit edildikten sonra destekten yoksun kalma tazminatının hesabı için yeniden bilirkişi incelemesi yapılmalıdır.

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davacıların desteğinin sürücüsü, davalının da zorunlu trafik sigorta şirketi olduğu aracın karıştığı trafik kazasında desteğin vefat ettiğini, davacıların destekten yoksun kalan 3. Kişi konumunda olduğunu belirterek her davacı için 3.000,00’er TL destekten yoksun kalma tazminatının müracaat tarihinden işleyecek en yüksek faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.

Davalı vekili, sürücünün kendi kusurundan dolayı tazminat talep edilemeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davacı … için 185.003,58 TL maddi tazminatın, davacı … için 11.510,83 TL maddi tazminatın, davacı … için 17.955,95 TL maddi tazminatın, davacı … için 35.529,64 TL maddi tazminat olmak üzere toplam 250.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı … şirketinin teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalı … şirketinden tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

(6098 sayılı yasa 53)BK nun 45/2 maddesi gereği, Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir. Bu yasal düzenleme doğrultusunda hükmedilmesi gereken maddi tazminat, davacıların daha önce aldıkları ancak murisin ölümü sonucu artık alamayacakları destek miktarıdır. Yoksun kalınan gerçek destek miktarının tespit edilebilmesi için öncelikle desteğin sağlığında elde ettiği net gelirin doğru saptanması icab eder. Mahkemece desteğin geliri konusunda usulüne uygun olarak ekonomik ve sosyal durum araştırması yaptırılmadan, gelir ve vergi kayıtları celp edilmeden, ilgili diğer belgeler toplanarak desteğin geliri net olarak tespit edilmeden sadece emniyet araştırma yazısına dayanarak murisin aylık kazancının asgari ücretin 2.30 katı olacağı şeklindeki kabule göre yapılan bilirkişi hesaplamasına itibar edilmesi doğru değildir. Mahkemece desteğin muhtemel geliri net kriterlerle ortaya konularak tespit edildikten sonra destekten yoksun kalma tazminatının hesabı için yeniden bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Eksik inceleme ile hüküm verilemez.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.