YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 04.12.2017 Esas: 2017/8942 Karar: 2017/11865

Zamanaşımına Uğrayan Senet – Yazılı Delil Başlangıcı

Özet :

Ticaret Kanunu yönünden zamanaşımına uğrayan ve kambiyo senedi niteliğini yitiren senet, tek başına alacağın varlığı ispatlayan yeterli belge olarak kabul edilemez. Bu belge yazılı delil başlangıcı sayılır.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY  KARARI

Davacı, alacağına karşılık davalıdan senetler aldığını, davalının borcunu ödemediğini, alacağının tahsili için … . İcra Müdürlüğü’nün 2013/10398 esas sayılı dosyasında ilamsız takip başlattığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek, itirazın iptali ile %40’dan az olmamak üzere inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı, 20.04.2009 ve 20.12.2009 vade tarihli senetlere dayanarak 29.04.2013 tarihinde icra takibi başlatmıştır. Her ne kadar bonolarda zamanaşımı süresi 3 yıl ise de davacı kambiyo senedine mahsus takip yolu ile icra takibi başlatmamış, ilamsız takip yolu ile alacağın tahsilini talep etmiştir. Takibe dayanak yapılan senetler, 3 yıllık zamanaşımı süresi içinde icraya konulmadığından kambiyo senedi niteliğini yitirmiş olup; bu senetler tek başına alacağın varlığını ispat açısından yeterli bir belge olarak kabul edilemez. Ne var ki davalının imzasını taşıyan bu belgeler HMK’nun 202. maddesi hükmü gereğince delil başlangıcı sayılır. Bu itibarla davacı alacaklı iddiasını diğer yan deliller ve tanık beyanlarıyla ispat etmek durumundadır. O halde, mahkemece, tarafların bu konuda gösterdikleri tanık dahil tüm delilleri toplanıp hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.