YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.12.2017 Esas: 2017/4437 Karar: 2017/31206

Feshin Geçersizliği ve İşe İade – Birlikte İstihdam Eden İşverenler Zorunlu Dava Arkadaşıdır.

Özet:

Davacı, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini talep etmiştir. Davalıların davacıyı birlikte istihdam ettiği dosya kapsamı ile sabittir. Birlikte istihdam eden işverenler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Dosya içeriğinden, birlikte istihdam eden davalı işverenlerden birinin ticaret sicil kaydının silindiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında; davacıya, ticaret sicil kaydı silinen davalı işveren yönünden ihya davası açması için usulüne uygun kesin süre verilmeli, verilen kesin süreye rağmen anılan davanın açılmaması halinde davanın usulden reddine karar verilmelidir. Aksi halde ise işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı … Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y    K A R A R I

A)Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işçi, 05.08.2014 tarihinde … Gazetesinde muhabir olarak işe başladığını, davalılardan … Ltd. Şti’ nin söz konusu günlük gazetenin sahibi şirket olduğunu, yazdığı haberlerin … ünvanlı gazetede düzenli olarak yayınlanmakla beraber aynı zamanda davalılardan … Ltd. Şti’ne ait … isimli gazetede de yayınlandığını, … isimli gazetenin devirden önceki şirket ortakları ile davalılardan … Ltd. Şti. ortaklarının müşterek olduğunu, her iki davalı şirket arasında fiili, organik ve yönetimsel bağ mevcut olup, aynı binada faaliyet gösterdiklerini ve finans, yemekhane, temizlik gibi hizmetlerin bütün personele ortak olarak verildiğini, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

B)Davalı Cevabının Özeti:

Davalı … Gazetecilik Bas. Yay. Mat. Rek. Paz. Ltd. Şti. işe iade davası açmak için işyerinde çalışması gereken işçi sayısının otuz olması gerektiğini, ancak davalı şirkette çalışan sayısının yirmi üç olduğunu, 2015 ücret bordrosunda çalışan sayısının ise on altı olduğunu, işe iade davasının şartlarının davalı şirket açısından oluşmadığını ve davalı şirketin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar sebebiyle kapatıldığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Davalı … Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. davaya cevap vermemiştir.

C)Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin … Gazetecilik işverenliği tarafından feshedildiği, … işverenliği ile diğer davalı işverenlik arasında organik bir bağlantı olduğu yolunda yeterli bir kanıt ibraz olunamadığı, fesih tarihi itibariyle davacının çalıştığı … işverenliğinde otuz işçiden daha az sigortalı işçi çalıştığı ve böylece işe iade davası açmak için otuz işçi şartının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı tarafından temyizi üzerine Dairemizce, davalıların davacıyı birlikte istihdam ettiği anlaşıldığından, otuz işçi sayısının tespitinde her iki davalının işçi sayısı dikkate alınarak; işçi sayısının otuzdan fazla olduğunun anlaşılması halinde işin esasına girilmesi, aksi halde ise şimdiki gibi davanın reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir.

Bozmaya uyan mahkemece, yapılan yargılama sırasında davalı … Gazetecilik Bas. Yay. Mat. Rek. Paz. Ltd. Şti.’nin 09.07.2015 tarihinde tasfiyeye girdiği, 29.09.2016 tarihinde tasfiye kapanışı yapıldığı, 30.09.2016 tarihinde de sicil kaydının silindiği tespit edilmiş ve davacı vekilince bu davalı hakkında kayıt ihya davası açmayacakları ve bu şirket hakkındaki davayı takip etmedikleri bildirilmiş olup mahkemece bu davalı yönünden davanın açılmamış sayılmasına ve feshin geçerli sebebe dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliği ile davacı işçinin davalı … Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. işyerindeki işine iadesine, işe başlatma tazminatının altı aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

D)Temyiz:

Kararı davalı … Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. temyiz etmiştir.

E)Gerekçe:

Somut dosyada, davalıların davacıyı birlikte istihdam ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Birlikte istihdam durumunda; davacının birlikte istihdam eden işverenler aleyhine açtığı işe iade davasında davalılar mecburi dava arkadaşıdırlar. Bu durumda mahkemece davacıya davalı … Gazetecilik Bas. Yay. Mat. Rek. Paz. Ltd. Şti. yönünden ihya davası açması için usulüne uygun (sonuçları hatırlatılarak) kesin süre verilmeli ve verilen kesin süreye rağmen anılan davanın açılmaması halinde davanın usulden reddine karar verilmeli, aksi halde ise işin esasına girilerek feshin haklı ya da geçerli bir sebebe dayanıp dayanmadığı hususunda değerlendirme yapılmalıdır. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamıştır.

Kabule göre de; Anayasa’nın 41. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesine aykırı şekilde feshin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı hususunda gerekçesiz şekilde karar verilmesi de hatalıdır.

Mahkemece kısa kararda karara karşı istinaf yolunun açık olduğu, gerekçeli kararda ise temyiz yolunun açık olduğu belirtilerek kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki oluşturulduğu da anlaşılmakla birlikte temyiz eden yönünden hak kaybına sebebiyet verilmediğinden bu hususu ayrıca bozma sebebi yapılmamıştır.

F)Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.12.2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.