YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.10.2004 Esas: 2004 / 6237 Karar: 2004 / 6909

İhtarlı Ödeme Emrinden Sonra Otuz Günlük Ödeme Süresi Beklenmeden İcra Mahkemesine Başvurulmuş İse Tahliye Talebinin Reddi Gerekir.

Özet:

Dava, itirazın kaldırılması ve tahliye talebine ilişkindir. Davalı kiracıya ihtarlı ödeme emri gönderilmiş ancak otuz günlük ödeme süresi beklenmeden icra mahkemesine başvurularak tahliye istenmiştir. Bu durumda tahliye talebinin reddi gerekir.

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar borçlular tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Takip talepnamesinde 05.12.2003 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanılarak 292.900.500.000.-TL kira alacağı ve tahliye istenmiş, mahkemece, itirazın kaldırılmasına ve tahliyeye karar verilmiş; karar borçlular vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Örnek 51 ihtarlı ödeme emrinin borçlulardan A’ya 15.04.2004 tarihinde, borçlu şirketlere ise 13.04.2004 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. Alacaklı yasal otuz günlük ödeme süresini beklemeden 13.05.2004 tarihinde icra hakimliğine başvurarak tahliye isteminde bulunmuştur. İİK’nun 269/1. maddesinin göndermesi ile Borçlar Kanunu’nun 260. maddesinde yer alan yasal otuz günlük ödeme süresinin beklenmemesi nedeniyle tahliye isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 14.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.