YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 21.02.2005 Esas: 2005 / 10997 Karar: 2005 / 1205

Kira Sözleşmesinde Ödeme Günü “Her Ay Peşin” Şeklinde Yazılmış İse Ödeme Günü Her Ayın Üçüncü Günü Olarak Kabul Edilmektedir.

Özet:

Dava, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye talebine ilişkindir. Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde kiranın “her ay peşin, nakit olarak ödenmesi” kararlaştırılmıştır. Bu durumda ödeme gününün her ayın üçüncü günü olacağının kabulü gerekir. Dosya kapsamından henüz kira muaccel olmadan kiracıya ihtar gönderildiği anlaşılmaktadır. İki haklı ihtar koşullarının oluşmamasına rağmen davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

6570 Sayılı Yasanın 7/e maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının yerleşik içtihatlar uyarınca kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde açılması zorunludur.

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde ve bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmaz.

Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel (istenebilir) hale gelen kiranın tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması mümkün değildir.

Olayımıza gelince; taraflar arasındaki yazılı sözleşme 01.07.2001 başlangıç tarihli ve bir yıl sürelidir. Kiranın “her ay peşin, nakit ödenmesi” kararlaştırılmıştır. Davanın açıldığı tarih itibariyle 01.07.2003-2004 kira döneminde davalının iki haklı ihtara neden olduğu ileri sürülmüştür. Ancak 2004/Mart ayı kirası için davalıya gönderilen ihtar henüz bu ay kirası muaccel (istenebilir) olmadan gönderilmiştir. Sözleşmede yazılı ödeme günü, (her ay peşin) kiranın her ayın üçüncü günü ödeneceği anlamında olduğu yerleşen içtihatlarla kabul edilmiş olduğundan bu ihtar haklı değildir. 21.04.2004 tarihinde keşide edilen ihtarla 2004 yılı hem Mart hem de Nisan kiraları istenmiş olup kiranın ödendiği kanıtlanmadığından bu ihtar haklı ise de önceki ihtar haklı olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 21.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.